20 stycznia 2013

STYPENDIUM: dla uczniów


Dzisiaj coś nie dla studentów :) Stypendia są też dla uczniów!


Zapraszam! :)

Uczniowie, podobnie jak studenci, mogą otrzymać pomoc stypendialną z wielu/różnych źródeł pomocy stypendialnej - stypendium naukowego, sportowego czy socjalnego. Stanowią one istotny czynnik pobudzający do rozwijania talentów naukowych, sportowych oraz artystycznych. Zakres i forma pomocy stypendialnej dla uczniów polskich szkół regulowane są ustawą (z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Na jej mocy uczniowie mogą ubiegać się o: 
• Stypendium szkolne (wysokość od 44,80 do 112 zł miesięcznie).
• Zasiłek szkolny (wartość 280 zł miesięcznie) Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej sytuacją losową, możesz ubiegać się o jednorazową formę pomocy finansowej lub rzeczowej, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od stypendium szkolnego. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego ustala gmina.
• Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe (wartość zależna od średniej ocen), ustalana przez szkołę i niezmienna w ciągu roku szkolnego. 
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów: (wysokość 258 zł miesięcznie) Jest to forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 
• Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: (stypendium jednorazowe i wynosi 3200 zł), adresowane do uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki, dla olimpijczyków i uczniów uzyskujących wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Kandydaci nominowani są przez szkołę. 
Ogólnopolskie i lokalne organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) przyznają także: 
• Stypendia motywacyjne: za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym. Stypendyści wyłaniani są w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, bądź lokalnym (kierowanych do uczniów z danego powiatu czy gminy). 
Stypendia finansuje samorząd lub powołana przez Dyrektora szkoły komisja stypendialna. Lokalne gminy lub urzędy miejskie pomagają także najuboższej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, w formie 
• Stypendium socjalnego: (wysokość od 51,2 zł do 128 zł miesięcznie). Jest to forma pomocy materialnej skierowana do najuboższych. Są to środki przyznawane na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych, zakwaterowania lub podróży. 
Inną formą pomocy stypendialnej dla uczniów są programy unijne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Ich adresatami uczniowie pochodzący z małych miejscowości. 
• Programy stypendiów unijnych realizowane są przez poszczególne województwa, dlatego warunki aplikacji i kryteria wyboru w każdym regionie mogą się różnić. Najczęściej pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach i osoby z rozbitych rodzin. 
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprzez Urzędy Pracy przyznaje stypendia na naukę: adresowane do osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bez kwalifikacji zawodowych (posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe i nie posiadających do wykonania zawodu). 
Programy realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Wyprawka szkolna 2009"to program, który funkcjonuje od 2002 roku: 
Cele programu: 
• rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom, wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
Maksymalna wartość przyznanej pomocy (wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty): 
• 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
• 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
• 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 
• 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.Jak widzicie, uczniowie też mają sporo możliwości, nie tylko studenci. Korzystajcie! :)

Miłego niedzielnego wieczoru! :*


Do następnego! :)4 komentarze: