30 października 2012

STYPENDIUM IM. LESŁAWA A. PAGIKolejny post reklamujący stypendia, zachęcający do aplikacji :) 

Tym razem jest to Stypendium im. Lesława A. Pagi, do którego trwa właśnie rekrutacja :)


Program grantowy Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego.Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju.

Wspieramy ich inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym w ich środowiskach. Szczególny nacisk kłaść będziemy na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Długofalowym celem Stypendium jest:
· zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
· promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych oraz
· rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.

Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł.

Kto może aplikować?
Nasz projekt kierujemy do organizacji zrzeszających studentów bądź absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z od 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentujące organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia. 

Jak aplikować?
1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium. 

Kryterium oceny
Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:
· będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
· będą realizowane cyklicznie,
· będą miały charakter międzynarodowy,
· uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
· przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).


PORADNIK STYPENDYSTY
Ewaluacja i monitoring projektu stypendialnego

Wstęp
Ewaluacja projektu jest obligatoryjna dla wszystkich zespołów realizujących projekty z udziałem dofinansowania uzyskanego w ramach programu stypendialnego Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Ewaluacja jest instrumentem wspomagającym realizację projektu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie pomogą skonstruować we właściwy sposób plan ewaluacji. Stanowi on załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, składanego za pośrednictwem strony internetowej.

Zespoły, które zgromadzą najwyższą liczbę punktów będą zobowiązane do uzyskania akceptacji sposobu przeprowadzenia ewaluacji przez NBP – instytucję dofinansowującą stypendia.

Ewaluacja
Celem ewaluacji jest analiza i ocena projektu i jego rezultatów pod kątem stopnia zrealizowania przyjętego celu/-ów. Ewaluacja może być prowadzona na różnych etapach cyklu planowania i wdrażania projektu:
· ewaluacja ex-ante prowadzona jest przed rozpoczęciem projektu. Jej głównym celem jest
ocena powiązania i spójności między celami ogólnymi i szczegółowymi oraz działaniami
przewidzianymi we wniosku aplikacyjnym a celami programu stypendialnego Stypendium im. Lesława A. Pagi,
· ewaluacja on-going prowadzona jest w trakcie realizacji projektu. Jej głównym celem jest
określenie stopnia osiągniętej skuteczności na podstawie wskaźników zebranych w toku
monitorowania oraz ocena tych wskaźników,
· ewaluacja ex-post prowadzona jest po zakończeniu projektu. Jej celem jest porównanie
oczekiwanych celów z rzeczywiście osiągniętymi.

Monitoring 
Prawidłowo zarządzany projekt powinien podlegać procesowi monitoringu, który ma charakter ciągły i ma kluczowe znaczenie dla doskonalenia projektu w czasie jego realizacji.
Wszystkie projekty, które uzyskają dofinansowanie są zobligowane do prowadzenia monitoringu i autoewaluacji projektu jeden raz w miesiącu w terminie ustalonym z koordynatorem projektu „Stypendium im. Lesława A. Pagi”.

Podstawą autoewaluacji i monitoringu są wskaźniki. Na etapie planowania projektu należy przy każdym działaniu podać i opisać wskaźniki, które pozwolą później ocenić, czy cele projektu zostały osiągnięte i w jakim stopniu dane działanie przyniosło oczekiwany efekt. Wskaźniki służą mierzeniu założonych celów, muszą im więc odpowiadać. Wskaźniki muszą być obiektywnie weryfikowalne i zawierać miary: ilości, jakości, czasu, grupy docelowej, zasięgu oddziaływania projektu. Przez opis wskaźników rozumiemy wskazanie sposobu ich mierzenia, czyli podanie źródła informacji o osiągniętych wskaźnikach.

Warto pamiętać, że wskaźniki będą ściśle monitorowane przez Fundację.

Monitoring projektu
Monitoring – prowadzony jest w trakcie realizacji projektu i zwykle koncentruje się wokół trzech elementów projektu: 
1. Harmonogramu działań.
2. Budżetu.
3. Zaplanowanych rezultatów. 

Pozwala ocenić postępy prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierza projekt oraz na bieżąco modyfikować go do zmieniających się warunków bądź aktualnej sytuacji. Za monitoring projektu zawsze odpowiadają osoby zarządzające projektem.

Wnioskodawca powinien opisać sposób monitorowania projektu z uwzględnieniem:
· wskaźników monitoringu
· harmonogramu bieżącego raportowania tych wskaźników do Fundacji 
· terminu dostarczenia do Fundacji końcowego raportu z monitoringu.

Dane pochodzące z monitoringu są podstawą do wykorzystania w prowadzonej następnie autoewaluacji i ewaluacji zewnętrznej.

Autoewaluacja
Prawidłowo sporządzony plan autoewaluacji zawiera:
· Opis celów, przedmiotu i kryteriów autoewaluacji;
· Pytania kluczowe/ wskaźniki dla miękkich rezultatów projektu;
· Dobór metod badawczych, wielkość oraz sposób doboru próby, sposób rekrutacji uczestników badania;
· Harmonogram realizacji badania lub badań;
· Określenie formy i zawartości raportu z badania/ badań;
· Termin dostarczenia wyników z badania/ badań do Fundacji.

Planując autoewaluację, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim następujące kwestie:
· Przydatność autoewaluacji, rozumianą jako jej użyteczność dla realizatorów projektu
· Możliwość diagnozowania mocnych i słabych stron projektu w celu ich wykorzystywania do realizacji nowych, następnych projektów;
· Wykonalność autoewaluacji, uwzględniającą ramy czasowe oraz ograniczenia finansowe realizacji badania, a także wynikający z nich zakres i szczegółowość planowanych analiz.
· Poprawność metodologiczną, nakazającą prowadzenie badania według jawnie przyjętych zasad, dotyczących zwłaszcza sposobu gromadzenia danych oraz przyjętej metodologii wnioskowania i oceny;
· Etyczność realizacji badania, odnoszącą się przede wszystkim do sposobów pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz obiektywizmu ewaluatora.

Polecam serdecznie! :)

A następnym razem.... mały reportaż z Wielkiego Miasta :) Stay tuned! :*


2 komentarze:

  1. Z ogromną przyjemnością chciałbym zaprosić Cię do odwiedzin mojego bloga. Jeżeli interesujesz się podróżowaniem, fotografią to uważam że znajdziesz tam wiele ciekawych inspiracji :) Ostatni post jest o tym jak wyjechać na studia za granicę, bazuję na własnych doświadczeniach. Jeżeli masz ochotę to zapraszam : http://lipoooo.blogspot.dk/

    PS. Ciekawy post o stypendium ;)

    OdpowiedzUsuń