21 grudnia 2012

REWITALIZACJA RYNKU W PRZASNYSZUDziś mam dla Was materiały nt. rewitalizacji ratusza w Przasnyszu. Ostatnio, 19.12.2012 r. oddano do użytku wyremontowany ratusz.


O co chodziło? :P

REWITALIZACJA MIASTA PRZASNYSZA (źródło)
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Przasnysza nr IX/57/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. rozpoczęto prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Przasnysza, którego powstanie jest warunkiem koniecznym skorzystania z dotacji na cele rewitalizacyjne przewidzianej w ramach Priorytetu 5. Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2007-2013: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Ww. program przewiduje dofinansowanie działań inwestycyjnych na poziomie do 85%. Do beneficjentów, oprócz jednostek samorządu terytorialnego należą organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.


Rewitalizacja to kompleksowy proces podejmowany na zdegradowanych bądź poprzemysłowych obszarach miejskich, nakierowany na:
- podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta
- odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej nieruchomości
- likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą użytkowanie nieruchomości
Lokalny Program Rewitalizacji musi wyznaczać granice zdegradowanego obszaru podlegającego rewitalizacji, w którym skoncentrowane jest działanie, a w którym wyraźny jest kryzys miejski lub zapotrzebowanie na odnowę społeczno-gospodarczą. Wyznaczone obszary miejskie o szczególnych trudnościach powinny spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
- stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju;
- wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;
- wysoki poziom przestępczości;
- niski poziom wykształcenia mieszkańców;
- szczególnie zanieczyszczone środowisko.
Celem głównym priorytetu V. Regionalnego Programu Operacyjnego jest wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu. Wśród celów szczegółowych wymieniona została m.in. odnowa obszarów zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją oraz wzrost atrakcyjności miast poprzez rozwój kultury, turystyki i rekreacji.
Zgodnie z zapisami ww. priorytetu, na obszarach kryzysowych, uwzględnionych w lokalnym programie rewitalizacji, gdzie na procesy degradacji substancji budowlanej i funkcji przestrzennej nakładają się zjawiska degradacji społecznej możliwe jest wdrożenie działań rewitalizacyjnych realizowane mogą być działania dotyczące:
- Obiektów zabytkowych
- Odnowy zasobów mieszkaniowych
- Renowacji lub adaptacji budynków na cele gospodarcze bądź społeczne
- Poprawy stanu infrastruktury technicznej
- Porządkowania przestrzeni miejskiej


Zdjęcia ukazujące projekt zmian oraz prace remontowe:

Projekt.

Poniżej filmik pokazujący efekty i projekt: 


Mam nadzieję, że w lato będzie to pięknie wyglądało :)Pozdrawiam przedświątecznie :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz