5 sierpnia 2012

STYPENDIUM: Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionychWracam po małej przerwie ;) Byłam kilka dni na małych wakacjach w Krzynowłodze Wielkiej u Moniki. Tydzień temu zrobiłyśmy sobie hinduską sesję :) A dziś post o moim pierwszym stypendium! Przechodzimy więc do meritum. Zapraszam!


Jest to Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych :) Byłam stypendystką tego programu w III klasie gimnazjum, w roku szkolnym 2010/2011.
Jest to projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 


Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru woj. mazowieckiego poprzez pomoc stypendialną. 

O stypendium dowiedziałam się od Pani Celiny Śmigielskiej, pedagog w LO im. KEN w Przasnyszu. Zachęciła mnie, aby spróbować swoich sił i chociaż złożyć wniosek o stypendium ;) Tak zaczęła się moja przygoda :D


Informacje ogólne o projekcie:

*stypendium przyznawane jest na rok, od 1.09. do 31.08. roku następnego
*łącznie jest to 4 560 PLN, czyli 380 zł miesięcznie a otrzymane środki pieniężne uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne
*kryteria w regulaminie uwzględniają potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu nauk ścisłych i priorytetowo traktują uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych [co nie znaczy, że uczniowie uzdolnieni humanistycznie nie dostaną takiego stypendium ;p]

W I edycji projektu w roku szkolnym 2008/2009 wsparcia udzielono 503 stypendystom. W II edycji, w roku szkolnym 2009/2010 stypendia otrzymało 417 uczniów. III edycja objęła wsparciem 500 uczniów. W ramach kolejnej, IV edycji, w roku szkolnym 2011/2012 przyznano 536 stypendiów. W V edycji zaplanowano przyznanie 418 stypendiów uczniom szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych. 


Oto plakat do tegorocznej edycji:

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 
1) otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum; 
2) w następnym roku szkolnym będą uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze woj. mazowieckiego; 
3) pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 1008 zł lub 1166 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne; 
4) nie będą uzyskiwać w przyszłym roku szkolnym innego stypendium na cele edukacyjne, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 


Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą ponadto spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 
1) ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej otrzymali co najmniej 35 punktów (dotyczy uczniów, którzy w następnym roku szkolnym będą uczęszczać do gimnazjum); 
2) z części matematyczno–przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, otrzymali co najmniej 45 punktów (dotyczy uczniów, którzy w następnym roku szkolnym będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych); 
3) w minionym roku szkolnym byli laureatami lub finalistami konkursów, wymienionych tutaj (strony: 14-18)
5) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w minionym roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 4,80; 
6) uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych/zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w minionym roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 5,00. 


JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

1. Rejestrujemy się na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ (rejestracja jest dostępna w wybranych terminach, przewidzianych na tę czynność, zazwyczaj przez 2 tygodnie, od końca czerwca) 

-lista ośrodków samodoskonalenia nauczycieli tutaj na str. 20.
-na str. 3. punkt 5.: wybieramy 3 przedmioty, w kierunku których będziemy się rozwijać i w zależności, do jakiej grupy należą, zaznaczamy odpowiedni kierunek rozwoju (ja wybrałam j. angielski, historię i geografię, chociaż geografia jest przedmiotem matematyczno-przyrodniczym, to zaznaczyłam kierunek humanistyczny, bo 2 na 3 wybrane przedmioty są z grupy humanistycznej)
3. Przygotowujemy 2 jednobrzmiące egzemplarze Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (IPREU), wypełnionego w części I na portalu informatycznym przez Wnioskodawcę, lub inną osobę wskazaną  przez ucznia
4. Drukujemy i wypełniamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, wyrażone przez pełnoletniego ucznia i/lub rodziców ucznia/opiekunów prawnych
5. Przygotowujemy 3 jednobrzmiące egzemplarze wypełnionego na portalu informatycznym i podpisanego przez Wnioskodawcę projektu umowy stypendialnej
6. Należy też przygotować potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły wymienione we Wniosku kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia oraz dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce


Wniosek, stanowiący wydruk Wniosku zarejestrowanego na portalu informatycznym wraz z 1 egzemplarzem dokumentów (punkty 2-4 i pkt 6 powyżej) oraz 3 egzemplarzami projektu umowy stypendialnej, składany jest przez Wnioskodawcę w szkole, do której uczeń uczęszcza w przewidzianym regulaminem terminie.
Dyrektor szkoły zatwierdza Wniosek pod względem formalnym oraz rekomenduje ucznia do uczestnictwa w Programie stypendialnym, czyli pisze swoją opinię na temat ucznia.
Szkoła rejestruje Wniosek ucznia na portalu informatycznym i nadany mu Numer identyfikacyjny umieszcza na dokumentach oraz podaje Tobie ten numer. 
Szkoła przekazuje wszystkie wymagane dokumenty osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na adres: 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 36, 
03-719 Warszawa
w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym nazwę i adres szkoły oraz dopisek: „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, w terminie przewidzianym regulaminem
Musisz przechowywać potwierdzenie wysłania dokumentów wraz z ich kserokopią.
Składasz w szkole, do której będziesz uczęszczać w następnym roku szkolnym drugi egzemplarz I części IPREU, najpóźniej do dnia początku września nowego roku szkolnego, brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować wykluczeniem ucznia z uczestnictwa w projekcie.
Nauczyciel-opiekun stypendysty we współpracy z uczniem, a w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni również z jego rodzicami/opiekunem prawnym wypełnia na portalu informatycznym w części II IPREU w terminie do połowy października.
Zadeklarowany w części II IPREU temat projektu edukacyjnego oraz jego cele, do których osiągnięcia będzie dążył uczeń, muszą być zgodne z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia założonym we Wniosku.


NAJWAŻNIEJSZE!

Przez cały rok przygotowujesz projekt badawczy, na którego realizację przeznaczasz środki pieniężne, otrzymywane w ramach stypendium. Możesz pisać o czym chcesz, aby temat projektu był zgodny z Twoim kierunkiem rozwoju, zadeklarowanym w IPREU.
W styczniu oraz na zakończenie projektu w sierpniu składasz Sprawozdanie z realizacji IPREU, w którym jesteś oceniany z realizacji zamierzonych celów, swoich wyników w nauce oraz wydatków. Podajesz wyniki maturalne (w sprawozdaniu na zakończenie projektu, jeśli jesteś w klasie maturalnej) oraz swoje szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady itp.).


Poniżej moje sprawozdanie, dla Was na wzór:Dokumenty wypełniaj za pomocą komputera, potem drukuj, a następnie podpisuj własnoręcznie.

Jeśli jesteś pełnoletni, podpisujesz wszystko sam, jeśli nie, robią to za Ciebie rodzice/opiekunowie prawni.


NA CO MOŻNA WYDAWAĆ ŚRODKI ZE STYPENDIUM?
1) zakup literatury fachowej zgodnie z tematem projektu edukacyjnego, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;
2) opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych (szkolenia, kursy przygotowawcze, kwalifikacyjne i doskonalące, kurs szybkiego czytania, zajęcia psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne z zakresu treningu umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji);
3) opłacenie uczestnictwa w kursach językowych, jednak w ogólnej kwocie nie wyższej niż 1/3 kwoty otrzymanego stypendium, jeśli zdobywana w ich trakcie wiedza i umiejętności nie są bezpośrednio związane z tematyką projektu edukacyjnego;
4) opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie zadeklarowanego tematu projektu edukacyjnego;
5) zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania, w tym zakup komputera i oprogramowania, kamery, aparatu fotograficznego, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, odczynników chemicznych;
6) materiały papiernicze i inne, niezbędne do realizacji projektu edukacyjnego;
7) opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu;
8) inne wydatki, w tym poniesione przez ucznia na dojazd na zajęcia, o których mowa w pkt 2 i w pkt 3 oraz wydarzenia, o których mowa w pkt 4, a także na przejazdy w celu zebrania koniecznych dla realizacji projektu edukacyjnego informacji, jednak jedynie w kwocie odpowiadającej kosztom podróży środkami komunikacji zbiorowej. 

Z technicznej strony tak to wygląda :) co do strony praktycznej, to o tym napiszę następnym razem :)


Oto zapowiedź:Przesyłam wakacyjne całusy! :)

2 komentarze: